Avís legal

Avís legal

Aquest lloc web (en endavant, el “Lloc”), és propietat de Real IS AG Establecimiento Permanente en España (la “Companyia”), una empresa amb domicili social a Carrer Velázquez, 51- 5ª Planta Derecha 28001 – Madrid i C.I.F.: W2764172I

1. CONDICIONS

1.1.- Acceptació de les condicions

En accedir com a usuari, navegar i fer servir el nostre Lloc web, acceptes haver llegit, entès i estar-hi d’acord amb els termes i condicions que s’enuncien a continuació. En endavant, les “Condicions d’ús” o el “Contracte”.

1.2.- Modificació de les condicions

La Companyia pot canviar, modificar, afegir o eliminar parts d’aquestes Condicions Generals d’ús en qualsevol moment. Aquestes modificacions es faran efectives transcorreguts almenys tres (3) dies des de la seva primera publicació a través del Lloc. En tot cas, publicarem les modificacions de les Condicions d’ús en el Lloc i indicarem dalt de tot la data en què comença a ser efectiva la nova versió de les condicions. Si segueixes fent servir el Lloc un cop introduïdes aquestes modificacions, hauràs acceptat les noves Condicions d’ús. Si no acceptes complir aquestes o les futures Condicions d’ús, no facis servir el Lloc (o segueixis fent-ho), ni hi accedeixis (o segueixis accedint-hi). És la teva responsabilitat visitar de forma habitual el Lloc per determinar si s’han modificat aquestes condicions.

EN AQUEST SENTIT, SI US PLAU, LLEGEIX ATENTAMENT AQUESTES CONDICIONS D’ÚS, JA QUE CONTENEN INFORMACIÓ IMPORTANT PEL QUE FA ALS TEUS DRETS LEGALS, ALS MITJANS PER FER VALER AQUESTS DRETS I A LES TEVES OBLIGACIONS. AQUESTES CONDICIONS INCLOUEN DIVERSES LIMITACIONS I EXCLUSIONS, AIXÍ COM UNA CLÀUSULA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES QUE REGULA LA MANERA EN QUÈ ES DIRIMIRÀ QUALSEVOL CONTROVÈRSIA.

1.3.- Requisits: menors d’edat

ELS MENORS DE DIVUIT ANYS NO PODEN ACCEDIR AL LLOC.

Aquest Lloc està destinat exclusivament a usuaris majors de divuit (18) anys. L’ús i l’accés al Lloc per part de persones menors de divuit (18) anys no està permès, llevat que es faci mitjançant els seus representants legals, i constitueix una infracció d’aquestes Condicions d’ús. En accedir al Lloc, manifestes i garanteixes que ets major de divuit (18) anys i acceptes i t’obligues a complir tots els termes i condicions d’aquest Contracte.

En conseqüència, i tot i que qualsevol persona pot consultar la pàgina principal del Lloc i les actuals Condicions d’Ús, només aquells usuaris que compleixin amb el requisit anterior poden accedir al Servei.

1.4.- Interpretació de les condicions

Aquestes Condicions d’ús constitueixen l’acord complert entre tu i la Companyia pel que fa a l’ús del Lloc, i substitueixen tots els acords anteriors entre tu i la Companyia en relació a la utilització del Lloc. L’omissió per part de la Companyia en exercici de qualsevol dret, o l’exigència de compliment de qualsevol dret o disposició d’aquestes Condicions d’ús no constitueix una renúncia a aquest dret o disposició en aquest cas en concret o en qualsevol altre cas. Si alguna disposició d’aquest Contracte és declarada invàlida, la resta del Contracte continuarà sent vigent en tots els seus aspectes. Si qualsevol disposició d’aquestes Condicions d’ús és declarada il•legal, nul•la o inaplicable per qualsevol causa, aquesta disposició quedarà exclosa d’aquestes Condicions d’ús sense que això afecti la validesa i l’aplicabilitat de la resta de disposicions.

Aquest Lloc està disponible en castellà, anglès i català, tot i que l’idioma que preval és el castellà. Aquestes Condicions Generals estan disponibles en castellà. En cas de conflicte d’interpretació, prevalen les Condicions redactades en castellà.

2.- CONTINGUT DEL WEB

A través d’aquest Lloc, la Companyia ofereix continguts relacionats amb el parc comercial Terrassa Plaça.

3.- SERVEIS ADICIONALS

Aquest Lloc ofereix als usuaris la possibilitat d’incloure una sèrie de dades personals (en concret: el nom, el correu electrònic, el telèfon i el currículum) en un formulari habilitat a la pestanya de Contacte, per participar en futurs processos de selecció. Un cop hagis emplenat totes les dades, prem el botó “Enviar”. Així mateix, en cas que acceptis la casella habilitada a aquest efecte, la Companyia enviarà a l’usuari comunicacions comercials i ofertes. Pots donar-te de baixa i deixar de rebre comunicacions comercials i ofertes en qualsevol cas i en qualsevol moment. En aquest cas cal que enviïs un correu electrònic a l’adreça següent [*].

RECORDA QUE HAS DE LLEGIR I ACCEPTAR LES CONDICIONS D’ÚS I LA POLÍTICA DE PRIVACITAT, ELS ENLLAÇOS DE LES QUALS TROBARÀS AL FINAL DEL FORMULARI, ABANS DE CONFIRMAR L’ENVIAMENT DE LES TEVES DADES.

4.- OBLIGACIONS DE LES PARTS

4.1.- Bona fe

Amb caràcter general, totes dues parts s’obliguen a complir aquestes Condicions Generals, així com les advertències especials o instruccions d’ús establertes per aquestes Condicions, i actuar sempre d’acord a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, tot fent servir la diligència adequada a la naturalesa del servei del qual gaudeix, i abstenint-se de fer servir el Lloc de qualsevol manera que pogués impedir, danyar o deteriorar el funcionament normal d’aquest Lloc, els bens o drets de la Companyia, els seus proveïdors, la resta d’usuaris o, en general, de qualsevol tercer.

4.2.- Obligacions de la Companyia

La Companyia s’ha d’esforçar al màxim per garantir que l’accés al Lloc sigui ininterromput i amb una transmissió sense errors. No obstant això, tenint en compte la naturalesa d’Internet, no ho podem garantir plenament. A més, de vegades, l’accés al Lloc es pot suspendre o restringir de forma temporal per tal de dur a terme tasques de reparació o manteniment, o per implementar noves eines o serveis. Intentarem, en la mesura que puguem, minimitzar la freqüència i la durada de cadascuna d’aquestes suspensions i restriccions d’accés.

4.3.- Obligacions de l’usuari

Ser usuari del Lloc no només suposa l’accés a uns serveis, sinó també que el seu ús sigui conforme a les normes de cortesia i etiqueta que aplicaries a la teva vida real.
L’Usuari té estrictament prohibit usar els continguts del Lloc per realitzar qualsevol activitat que pugui estar considerada il•legal, immoral o contrària a l’ordre públic. Dins de les activitats que no es permeten s’inclouen. a títol enunciatiu però no limitatiu: l’accés il•lícit a sistemes informàtics de tercers (hacking); la difusió de troians, virus informàtics o programari destinat a causar danys (cracking) o obtenir dades de sistemes informàtics. A més, cal que assumeixis les obligacions següents:

– Fer servir el Lloc de forma diligent i correcta.
– No fer servir el Lloc: (a) per a la realització d’activitats contràries a la llei, la moral, els bons costums acceptats o a l’ordre públic establert, i (b) amb objectius o efectes il•lícits, prohibits o lesius de drets i interessos de tercers. La Companyia declina qualsevol responsabilitat que pogués derivar de tot el citat anteriorment.
– Abstenir-se d’utilitzar continguts de qualsevol forma que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el Lloc o impedir la utilització normal o el gaudi del Lloc per part dels usuaris.
– Abstenir-se d’alterar o manipular les mencions de “copyright” i d’altres dades identificatives dels drets de propietat intel•lectual o industrial de la Companyia, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol altre instrument de protecció de continguts.

No està permès revendre, realitzar deep-links, utilitzar, copiar, monitoritzar (per exemple, spider, scrape), ensenyar, descarregar o reproduir el contingut, la informació, el programari, els productes o els serveis disponibles en el nostre lloc web per a qualsevol activitat comercial o competitiva.
En cas de registrar-te per rebre notícies sobre els nostres serveis o promocions o per treballar amb nosaltres, t’obligues a proporcionar dades vertaderes i a mantenir-les actualitzades.

5.- PROPIETAT INTEL•LECTUAL DEL CONTINGUT I DEL LLOC

Tot el contingut del lloc i tot el contingut disponible a través del Lloc, inclosos els dissenys, text, gràfiques, imatges, vídeos, informacions, aplicacions, programari i d’altres arxius, així com la seva selecció i disposició (el “Contingut del lloc”) són propietat exclusiva de la Companyia o dels seus llicenciadors, amb tots els drets reservats. Cap part del Contingut del lloc es pot modificar, copiar, distribuir, emmarcar, reproduir, tornar a publicar, descarregar, ensenyar, publicar, transmetre o vendre de cap manera o a través de cap mitjà, totalment o parcial, sense el consentiment previ per escrit de la Companyia.

No pots carregar o tornar a publicar Contingut del lloc en cap lloc d’Internet, Intranet o Extranet ni integrar la informació en cap altra base de dades o compilació; qualsevol altre ús del Contingut del lloc queda estrictament prohibit.

L’ús del Lloc o del Contingut del lloc d’una forma diferent a la que estableixen específicament aquestes Condicions d’us, sense el consentiment previ per escrit de la Companyia, queda estrictament prohibit. L’ús no autoritzat pot constituir també una infracció de la legislació aplicable, on s’inclouen les lleis de marques i drets d’autor, i les normatives i reglaments aplicables en matèria de comunicacions. Llevat que s’indiqui expressament el contrari en aquest Contracte, res del que s’estableix en aquestes Condicions d’ús hauria d’interpretar-se en el sentit d’atorgar una llicència sobre drets de propietat intel•lectual, ja sigui per impediment legal, implícitament o de qualsevol altra forma.

6.- DURACIÓ

La relació jurídica derivada de l’accés i la utilització del Lloc té una durada indefinida. No obstant això, aquesta relació es considerarà finalitzada amb caràcter immediat quan el Lloc publiqui unes Condicions Generals noves. L’accés i utilització del Lloc implica l’adhesió plena i l’acceptació de les noves condicions i, en conseqüència, l’inici d’una relació jurídica nova.

7.- RESPONSABILITAT: LIMITACIONS

Qui fa servir aquest Lloc ho fa per compte propi i risc. La Companyia no es responsabilitza dels errors o omissions que pugui contenir el Lloc o d’altres continguts als quals es pugui accedir a través del Lloc. La Companyia tampoc es pot considerar responsable per cap dany derivat de la utilització d’aquest Lloc, ni per cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi publica.

EN LA MESURA QUE SIGUI LEGALMENT POSSIBLE, ACEPTES EXONERAR DE TOTA RESPONSABILITAT A LA COMPANYIA, A LES EMPRESES ASSOCIADES I FILIALS I ALS RESPECTIUS ADMINISTRADORS, DIRECTIUS, AGENTS, CONTRACTISTES, SOCIS I EMPLEATS, DAVANT QUALSEVOL PÈRDUA, RESPONSABILITAT, RECLAMACIÓ, DEMANDA, DANYS, COSTOS I DESPESES, INCLOSOS ELS HONORARIS RAONABLES D’ADVOCATS, DERIVATS DE QUALSEVOL CONTINGUT DE QUALSEVOL TIPUS D’APLICACIONS, PROGRAMARI O CONTINGUT DE TERCERS, DE LA TEVA UTILITZACIÓ DEL SERVEI O DEL LLOC, DE LA TEVA CONDUCTA EN RELACIÓ AMB EL SERVEI O EL LLOC, O DE QUALSEVOL INCOMPLIMENT D’AQUEST CONTRACTE, DE QUALSEVOL LLEI O DRETS D’UN TERCER.

Per tant, en la mesura que sigui legalment possible, nosaltres (juntament amb els nostres responsables, directors, empleats, representants, associats, proveïdors o tercers connectats a nosaltres) no som responsables de (a) els danys, pèrdues econòmiques o virus que puguin infectar l’equip, programes informàtics, dades o una altra propietat com a resultat de l’accés al nostre lloc web, o de la descàrrega de contingut des d’aquest, (b) qualsevol lesió, destrucció, pèrdua, reclamació, causa de força major, accident, retard o qualsevol dany directe, especial, exemplar, punitiu, indirecte, fortuït o important de qualsevol tipus (inclosos, sense limitació, pèrdua de beneficis o estalvis) que es deriven d’un contracte, negligència, responsabilitat objectiva o, pel contrari, que sorgeixin o que estiguin connectats d’alguna forma amb: (i) l’ús del nostre Lloc o del contingut; (ii) qualsevol error, retard (inclosa la impossibilitat de fer servir algun component del nostre lloc web per accedir a les compres); (iii) el rendiment o la inactivitat nostra o de un proveïdor, inclús en el supòsit que ens sigui comunicat que aquests danys es produiran. La Companyia no és responsable de cap pèrdua econòmica o dany sofert per tu com a resultat de l’accés al nostre Lloc o de la descàrrega de contingut del nostre Lloc que no estiguin prevists al paràgraf anterior, excepte en el supòsit que el dany sigui ocasionat directament per negligència de la Companyia. En aquest cas, la responsabilitat es limita a fer front als danys directament ocasionats en compliment de la normativa espanyola de consum.

Res en aquestes Condicions d’Ús exclou o limita (i) la responsabilitat de totes dues parts per mort o lesions causades per culpa o negligència o que puguin constituir frau; o (ii) els teus drets com a consumidor.

8.- MISCEL•LÀNIA

8.1.- Política de Privacitat i Galetes

Ens amoïna la privacitat dels nostres usuaris. SI US PLAU, LLEGEIX LA POLÍTICA DE PRIVACITAT I GALETES del Lloc (accessible a través del següent enllaç http://www.terrassaplaça.com/ca/politica-de-galetes/).

8.2.- Atenció al client.

Per a qualsevol comunicació amb la Companyia que hagis de realitzar conforme a les Condicions anteriors o que vulguis efectuar, pots escriure un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: info@terrassaplaça.com.

8.3.- Llei aplicable

En visitar o fer ús del Lloc acceptes que les lleis de l’estat espanyol, sense tenir en compte els principis del conflicte de lleis, són les que regulen aquestes Condicions d’Ús, així com qualsevol disputa que pugui sorgir entre tu i la Companyia i/o algun dels nostres afiliats.